Οδηγίες για ποιοτικές εκτυπώσεις

The best photographs have nothing to do with the filter that you choose. They start with a great original picture file. So how can you elevate your Instagram game? Try these smartphone camera tips:

Turn on Grid Lines.

How? On an iPhone, go to general settings, then select “Photo & Camera” then switch the “grid” option on. On an Android, you’ll want to go to the camera app, and select settings in there to scroll down and find the “grid lines” options to turn it on. Camera grid lines are usually built on the law of thirds, with two lines horizontal and two vertical across the screen. It will divide any image you take into nine parts. The idea here is that if you can center points of interest in the intersecting points, or along the lines, then you can create a picture with immediately more visual appeal.

Use Better Lighting.

Lighting is always an essential component of a good shot, but that’s especially true with your smartphone camera, which doesn’t have the ability to filter bright light or balance the levels. You may not even be able to focus on the part of the image that you want to capture if your lighting is off. Avoid having the biggest light source directly behind who or what you’re photographing, and if people are standing in front of a window, consider closing the curtains or blinds. The best lighting will come from the side, or be evenly filtered from different angles.

Tap to Focus.

Every smartphone camera allows you to define your focal point by tapping it on your screen. If you’ve ever taken a picture in an area with a huge contrast in illumination, you’ve probably discovered this for yourself. Tap in the dark area, and the image will alter to view things in that dark area, even though the bright parts of the image will be over-exposed. Tap on the bright part, and the shadows will be too dark to even see.

Avoid the Digital Zoom.

Your tiny smartphone camera lens doesn’t actually zoom. In order to create the “zoom” effect, your camera app simply magnifies the area that you want to zoom in on as much as possible. This lowers the quality of your image greatly. Instead of using the zoom function, get closer whenever possible.

Get a Smartphone Lens Attachment.

Bypass the limitations of your smartphone’s camera with an attachment. These attach magnetically and can be easily switched out or removed. However, they can also make a big difference in what you’re able to do on your phone with pictures. Wide angle lenses can help you make the most of a beautiful panorama, or you can get effective micro shots and zoom in better with an ultra-magnifying lens.

Download another Camera App.

That’s right, you don’t have to be limited to the app that comes standard with your phone. There are other options out there, which may provide better filtering and focusing options. Think about trying ProShot or VCSO Camera.

167 thoughts on “Οδηγίες για ποιοτικές εκτυπώσεις”

 1. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

 2. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 3. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 4. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 5. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 6. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 7. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 8. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 9. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 10. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 11. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 12. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 13. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 14. This article opened my eyes, I can feel your mood, your thoughts, it seems very wonderful. I hope to see more articles like this. thanks for sharing.

 15. This article opened my eyes, I can feel your mood, your thoughts, it seems very wonderful. I hope to see more articles like this. thanks for sharing.

 16. This article opened my eyes, I can feel your mood, your thoughts, it seems very wonderful. I hope to see more articles like this. thanks for sharing.

 17. The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you.

 18. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 19. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

 20. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 21. Быстровозводимые здания – это актуальные здания, которые различаются повышенной скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой конструкции, заключающиеся из заранее выделанных элементов или модулей, которые имеют возможность быть скоро установлены на участке развития.
  Быстровозводимые здания из сэндвич панелей отличаются податливостью также адаптируемостью, что дает возможность легко менять и модифицировать их в соответствии с запросами покупателя. Это экономически успешное и экологически надежное решение, которое в последние лета получило широкое распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Πωλήσεις, επισκευές, περιοδικές συντηρήσεις και μισθώσεις αυτοματισμών γραφείου.

ATTIKH

Θεσσαλονίκης 98, Νέα Φιλαδέλφεια, 14342

210-27.24.140
sales@kalapodis.gr

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική Υποστήριξη Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων,

210-27.24.140
service@kalapodis.gr

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00