ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα Ολοκληρωμένων Λύσεων Συστημάτων Εκτύπωσης και και Πληροφορικής και αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, παρακολουθεί και εφαρμόζει την ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και διεξάγει συνεχή έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών φιλικότερων ως προς το περιβάλλον. Η Διοίκηση της Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται να εφαρμόζει τη Περιβαλλοντική Πολιτική σε όλα τα τμήματα της εταιρίας και για όλες τις διεργασίες. Δεσμεύεται επίσης να παρέχει όλους τους απαραίτητους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την υλοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας της εταιρείας εστιάζεται στην
  • Πιστή εφαρμογή της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον.
  • Μείωση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων και ορθολογική διαχείριση με προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αξιοποίηση.
  • Περιοδική παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Στην εξασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
  • Έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν δραστηριότητες της εταιρείας στο περιβάλλον.
  • Ανασκόπηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Στον εντοπισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαυριών.
  • Συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας και υγείας της εργασίας.
  • Επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της με βάση και τα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα ISO14001: 2015 η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στο περιβάλλον και δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση και την πιστή εφαρμογή των απαιτούμενων κανονισμών του συστήματος. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί μια δέσμευση για συνεχή βελτίωση και αποφυγή της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας.
Καρύκης Παναγιώτης,  Γενικός Διευθυντής
Ημερομηνία  έκγρισης  01/05/2017
Ανασκοπήσεις:   01/05/2018, επόμενη Ανασκόπηση 01/05/2019
Ανασκοπήσεις:   01/05/2019, επόμενη Ανασκόπηση 01/05/2020