Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η   Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

Η Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και με αυτόν τον γνώμονα καθιέρωσε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου  ΕΝ ISO 9001:2015.
Στα πλαίσια  της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία έχει καθορίσει την Πολιτική Ποιότητας  βάση της οποίας υλοποιούνται οι συμβάσεις που υλοποιεί στο τομέα της εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης αυτοματισμών γραφείου.
Η εταιρία δεσμεύεται με τη παρούσα για την παροχή όλων των αναγκαίων πόρων, ανθρώπινων, τεχνικών, και οικονομικών για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος.
Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στηρίζεται στην
  • ικανοποίηση των προδιαγραφών με τα πλέον αυστηρά κριτήρια των παρεχομένων προς τους πελάτες προϊόντων και υπηρεσιών,
  • αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων και την εκμαίευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών από αυτούς,
  • αποτελεσματική δομή και οργάνωση της εταιρείας,
  • επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού,
  • συνεχή βελτίωση του προγραμματισμού και του συντονισμού του προσωπικού,
  • αξιολόγηση ικανοποίησης των πελατών της,
  • διαρκή αξιολόγηση  των προμηθευτών και  των συνεργατών της,
  • προγραμματισμένη επένδυση σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.
  • συνεχή έρευνα νέων τεχνολογιών και των αντίστοιχων προτύπων.
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις Διαδικασίες Ποιότητας, μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Εγκρίθηκε  από τον κ. Παναγιώτη Καρύκη, Γενικό Διευθυντή στις 02-05-2017
Ημερομηνία Ανασκόπησης :  02-05-2018, Επόμενη Ανασκόπηση 02-05-2019
Ημερομηνία Ανασκόπησης :  02-05-2019, Επόμενη Ανασκόπηση 02-05-2020